بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مسائل بیمه در آلمان’

بیمه در آلمان

بیمه در آلمان

 

مهاجرت به آلمان

 

بیمه های اجباری در دولت آلمان عبارتند از: (به صورت بیمه های دولتی یا بیمه از سوی کارفرما) بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری، بیمه حوادث حین کار و بیمه مراقبت دراز مدت است که آنها را 5 ستون نظام تامین اجتماعی می نامند.
اکثر افراد شاغل و خانواده های آنها (یعنی بیش از 80 درصد جمعیت کشور) تحت نظام تامین اجتماعی دولت، خدمات درمانی دریافت می کنند؛ گرچه می توانند تحت شرایط خاص از بیمه های درمانی خصوصی نیز استفاده کنند.
کارمندان و خانواده های آنها به موجب برنامه های تامین اجتماعی دولتی از حمایت قابل توجهی برخوردارند که به دانش آموزان ،کارآموزان و کارکنانی که در مرخصی به سر می برند و همچنین بازنشستگان نیز قابل تعمیم است.

ادامه ی نوشته