بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘قوانین پناهندگی برای ایرانیان’

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

آسان شدن قوانین پناهندگی برای ایرانیان

دولت بريتانيا در نظر دارد تغييراتي در قوانين مهاجرتي خود ايجاد کند تا دوره زماني اخذ پناهندگي به اين کشور از سوي شهروندان کشورهايي خاص از جمله ايران و زيمبابوه راحت تر شود، اخيرا اداره مرزباني  بريتانيا با هشدار به دولت بريتانيا گفته است که “ديپورت” پناهندگان غيرقانوني از کشورهايي چون زيمبابوه که در آنجا حقوق بشر به شدت نقض مي شود خطراتي جدي را براي پناهندگان متقاضي مهاجرت به بريتانيا به وجود مي آورد. ادامه ی نوشته