بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ار وپا’

اقامت اروپا

۴ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اقامت اروپا
یکی از مزایای اقامت اروپا داشتن بیمه درمانی است که باعث میشود خدمات با هزینه های کم یا به طور رایگان انجام داده شوند. هرچه نظام بیمه درمانی یک کشور بهتر باشد در نهایت به نفع سلامت عمومی جامعه و در نهایت تضمین سلامت نسل آینده است.
دربیشتر کشورهای اروپایی مراقبت های بهداشتی و درمانی درمورد جمعیت مهاجر نیز انجام میگیرد و آنها از مزایای مراقبتهای عمدتا رایگان و یا با قیمت مناسب بی نصیب نمی مانند.
در این بین کشورهای هلند، سوئیس، ایسلند، دانمارک و نروژ بالاترین رتبه را درسال ۲۰۱۳ از لحاظ کیفیت بهداشت و درمان ، از آن خود کردند.
فاکتورهای امتیاز دهی به این کشورها عبارتند از حقوق بیماران در برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و پزشکی مناسب و آسان، مدت انتظار بیمار برای دریافت سرویس های درمانی ، دریافت خدمات تخصصی پزشکی نظیرجراحی، آزمایش ها سی تی اسکن و همچنین خدمات پزشکی به گروههای سنی نظیر سالمندان و بازنشستگان و کودکان ، کیفیت مراقبت از مادران باردار و نوزادان ، واکسناسون ، دسترسی بیماران به داروهای خاص و گران قیمت بیماریهای صعب العلاج.

اقامت اروپا و بیمه درمانی باکیفیت و تضمین سلامت عمومی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سعی در حفظ بهداشت و سلامت در سـطوح بـالای همبسـتگی برای همگـان دارند. در عین اینکه تناسبی بین مالیاتهـا و مشـارکت افـراد در جهـت تـأمین منـابع پوشـش هـای اجباری و میزان آسیب پذیری افراد وجود ندارد. اجماع این کشورها بر این است که در اصول حاکم بر بهداشت و درمان نباید مقررات و نظامهای موجود در بـازار برقـرار شـود و اجبـار افـراد بـرای مشارکت در بیمه سلامتی باید براساس توان درآمدی آنان باشد نـه میـزان ریسـک آن هـا و تـأمین مراقبتها براساس نیازهای طبی باشد نه مشارکت مالی افراد.

شهروندان اروپایی نه تنها در مقابل مخاطرات بیماری از طریق سیستم های دولتی یـا اجبـاری تحت حمایتهای اجتماعی قرار دارند بلکه از سایر مکانیسمهای حمایتی مانند بیمه هـای خصوصـی،بازرگانی و مؤسسات غیرانتفاعی نیز برخوردارند که حداکثر خدمات را پوشش می دهد. این اقدامات روز به روز گسترده تر شده و از طریق ارائه خدمات وسیع، دسترسـی مناسـب را بـه مراقبـت هـای درمانی فراهم میکنند که در این خصوص سطح بازپرداخت هزینه ها و طیف خدمات و کالاهایی کـه فراهم میشود بسته به خدمات موجود در طرحهای عمومی متفاوت است.