بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘مهاجرت به مجارستان’

آیامجارستان مرزهای خودرابه روی پناهجویان میبندد؟

 آیامجارستان مرزهای خودرابه روی پناهجویان میبندد؟

آیامجارستان مرزهای خودرابه روی پناهجویان میبندد؟

 

دولت مجارستان می‌گوید ۱۰ هزار پلیس و سرباز برای بستن مرز خود با صربستان اعزام کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید نگران بازگرداندن اجباری افرادی است که به طور غیر قانونی از صربستان وارد مجارستان شده‌اند.  آیا مجارستان مرزهای خودرابه روی پناهجویان میبندد؟ در ادامه درباره مهاجرت به مجارستان نیز خواهید خواند. ادامه ی نوشته